Information gällande situationen med schimpanserna på Furuvik.

  Uppdatering, 14 april 2023
  Den externa utredningen av schimpansrymningen klar – Identifierar brister i rutiner och det systematiska säkerhetsarbetet

  EY:s utredning av schimpansrymningen i december är nu klar och den bekräftar att det var brister i låsrutinerna som ledde till att schimpanserna kunde ta sig ut från sitt hägn. Utredningen noterar även brister i parkens systematiska säkerhetsarbete. Furuvik har redan vidtagit åtgärder för ett flertal av de brister som identifieras och planerar utföra samtliga rekommendationer som utredningen föreslår.

  Furuvik gav revisionsföretaget EY i uppdrag att utreda schimpansrymningen i december för att ta reda på hur händelsen kunde inträffa, om man brustit i några rutiner samt identifiera lämpliga rekommendationer för vårt fortsatta arbete. Utredningen bekräftar att det fanns brister i låsrutinerna vilket ledde till att schimpanserna kunde ta sig ut från sitt hägn. Den identifierar även brister i parkens systematiska säkerhetsarbete, så som i kontrollmiljön, riskreducerande åtgärder, riskbedömningar samt uppföljning och tillsyn. Ett flertal av de brister som noteras i utredningen är redan åtgärdade eller inplanerade, efter att bristerna redan noterats genom Furuviks egen utredning och rapportering till Arbetsmiljöverket och länsstyrelsen. Furuvik planerar också att genomföra samtliga rekommendationer som EY:s utredning föreslår.

  -Säkerheten för medarbetare, gäster och djur är vår främsta prioritet och vi har redan vidtagit ett flertal åtgärder, något som både länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket konstaterade i deras rapporter. Vi kommer alltid sträva efter att bli bättre och det finns fortfarande förbättringsåtgärder kvar att göra, vilket den här utredningen visar. Vissa åtgärder kommer gå snabbt att implementera men vi kommer också initiera ett långsiktigt arbete med att höja vår beredskap i enlighet med EY:s rekommendationer, säger Sandra Wilke, vd på Furuvik.

  Kontrollmiljön

  EY noterar att det funnits väsentliga brister i låsrutinen i schimpanshuset samt att det inte funnits några kunskapskrav gällande schimpanserna och dess hägn för den person som ska utföra efterkontrollen av låsen. Rapporten tar bland annat också upp att det saknas en struktur för versionshistorik på dokument i verksamheten samt att det inte finns en tydlig hierarki rörande policyer, riktlinjer och instruktioner.

  Exempel på åtgärder: En ny rutin och struktur för hantering av styrdokument och policys kommer upprättas. En ny låsrutin har sedan tidigare redan införts och vi kommer även se över samtliga låsrutiner i hela parken.

  Riskbedömningar och riskreducerande åtgärder

  EY:s utredning påpekar att Furuviksparken har identifierat risken med schimpanser som kommer ut utanför hägn, men att den risken har bedömts som låg av Furuviksparken trots att det funnits tidigare incidenter i närtid kopplat till låsrutinen (även om schimpanserna då inte tagit sig ut). De konstaterar att riskbedömningen för att en rymning skulle kunnat ske borde varit högre och att det finns en risk att Furuviksparken inte vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån bedömd risknivå.

  Utredningen konstaterar också att den fysiska säkerheten i anläggningen består av ett (1) lager av säkerhet, dvs. schimpansernas hägn med grindar och hänglås. Efter att schimpanserna tagit sig ut från hägnet kunde de gå ut genom husets dörrar och fönster. Övrig säkerhet i huset är inte anpassad för schimpanser som är vana med människor och kan använda både dörr- och fönstervred, som i det aktuella fallet.

  Exempel på åtgärder: Åtgärder har redan vidtagits för att öka säkerheten i schimpanshuset, så som att handtag på fönster tagits bort. Det finns även planer på att sätta galler på fönster samt reglar på utsidan av dörrar, för att skapa ytterligare ett skalskydd till huset.

  Uppföljning och tillsyn

  Enligt Furuviks säkerhetsplan framgår att årlig revision av säkerhetsarbetet ska göras. EY:s utredning noterar att den årliga revisionen inte genomförs enligt plan. Detta bedöms som en väsentlig brist.

  Exempel på åtgärder: En rutin kring en årlig uppföljning och revision av säkerhetsarbetet har redan införts, där även årliga krisövningar kommer att genomföras.

  BILAGA

  EY-utredningens slutsats

  "Det som primärt orsakat incidenten är att den låsrutin som finns i Schimpanshuset inte följts av personalen. Medarbetaren har inte låst hägnet efter utfört arbete och detta har inte uppmärksammats vid efterföljande låskontroll. De väsentliga brister i Furuviksparkens systematiska säkerhetsarbete som EY kunnat konstatera under utredningen har sannolikt bidragit till att incidenten kunnat inträffa. Brister har noterats i kontrollmiljön, riskreducerande åtgärder, riskbedömningar och uppföljning/tillsyn."

  EY:s sammanfattande rekommendationer

  • Att Furuviksparken etablerar en tydlig hierarki rörande policyer, riktlinjer och instruktioner samt utvecklar arbetssätt för hantering av styrdokument och verksamhetens rutiner.
  • Att Furuviksparken dokumenterar den aktuella låsrutinen till schimpansernas hägn skriftligen och att efterkontrollen sker enligt förutbestämt tillvägagångssätt och självständigt av den som genomför kontrollen.
  • Att Furuviksparken säkerställer att nivån på den fysiska säkerheten och andra säkerhets- och beredskapsåtgärder överensstämmer med bedömd risknivå. Om så inte är fallet, överväger ytterligare riskreducerande/säkerhetshöjande åtgärder.
  • Att säkerställa att Djuravdelningen och anläggningen har tillräcklig finansiering i samband med Furuviksparkens utvärdering av säkerhetshöjande åtgärder.
  • Att Furuviksparken kartlägger tillämpligt externt regelverk, inkl. lagar och föreskrifter, som verksamheten omfattas av för att säkerställa att rutiner och förfaranden överensstämmer med dessa, avseende t.ex. avlivning av djur.
  • Att Furuviksparken utvecklar samarbetet med övriga koncernbolag avseende krishantering, kompletterar krisplanen med information om vem krischef är samt genomför regelbundna krisövningar.
  • Att Furuviksparken säkerställer regelbunden uppföljning av säkerhetsplanen.
  • Att Furuviksparkens ledning regelbundet kommunicerar till organisationen kring synen på säkerhet och krisberedskap i syfte att skapa medvetenhet om ledningens prioriteringar.
  Uppdatering, 12 april

  Länsstyrelsens utredning av schimpansrymningen på Furuvik är nu klar

  I dag har länsstyrelsen delgett sina slutsatser av den utredning de påbörjade efter schimpansrymningen på Furuvik i december förra året. De påpekar att Furuviksparken inte kände till att de behövde söka dispens vid distansavlivning av bland annat schimpans. I övrigt anser de att parken har uppfyllt sitt handlingsansvar som djurhållare i samband med den aktuella händelsen och avslutar därmed ärendet.

  Länsstyrelsen, som utreder frågor kopplade till djurhållning och djurskydd, inledde en utredning med anledning av schimpansrymningen på Furuviksparken i december. Deras utredning är nu klar och de sammanfattar följande i sin kontrollrapport:

  • Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att ni uppfyllt ert handlingsansvar som djurhållare i samband med den aktuella händelsen. Ni har även genomfört förändringar i huset där schimpanserna hålls och ändrat era arbetsrutiner kopplat till schimpansernas utrymme på ett sätt som bör vara tillräckligt för att undvika att liknande händelser sker i framtiden.

  • Länsstyrelsen bedömer, utifrån de uppgifter ni lämnat, att kännedom om hur ni behövde agera för att följa djurskyddslagstiftningens krav för avlivning av schimpanser på distans saknades vid tidpunkten för händelsen. Detta har medfört att ni använde en avlivningsmetod som inte är tillåten enligt aktuell lagstiftning. Länsstyrelsen konstaterar i sammanhanget att primater inte ingår bland de djurslag som får avlivas med hjälp av skjutvapen på distans, vilket medför att dispens behöver sökas om sådana behov uppstår. Länsstyrelsen anser dock utifrån den information vi mottagit från er att ni vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att ni följer lagstiftningens krav avseende avlivning om en liknande händelse skulle ske igen.

  • Länsstyrelsens bedömning är att ni uppfyller kraven för att inneha tillstånd för offentlig förevisning. Ärendet kommer att avslutas.

  –Vi är tacksamma för att Länsstyrelsen utrett ärendet så noggrant. Det känns bra att de anser att vi uppfyller alla krav samt konstaterar att de åtgärder som vi vidtagit för att något liknande inte ska kunna hända igen är tillräckliga. Vi är däremot mycket självkritiska och ser allvarligt på att vi inte haft kännedom om att lagen saknar reglering för distansavlivning av flera högriskdjur som hålls i djurpark, bland annat schimpans. Detta borde vi självklart ha uppmärksammat och sökt dispens för tidigare, säger Sandra Wilke, vd Furuvik.

  Furuviksparken kommer nu att ansöka om dispens från ”Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur (SJVFS 2020:22, L22)”, för att i en nödsituation ha möjlighet till distansavlivning om djur är förrymda, ej möjliga att söva samt utgör en fara för människor.

  -Uppstår en krissituation där människor kan komma till skada, kommer människors säkerhet alltid i första hand. Med det sagt hoppas vi självklart att den här dispensen aldrig ska behöva användas. Vi har skärpt och utvecklat låsrutinen i schimpanshuset och vi kommer även göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i parken. Säkerheten kommer alltid vara det viktigaste för oss, säger Sandra Wilke.

  Nu är Arbetsmiljöverkets och länsstyrelsens utredningar avslutade. Polisen har sedan tidigare upprättat en anmälan mot Furuvik om brott mot djurskyddslagen, den utredningen pågår fortfarande. Även den externa utredningen, som vi gett revisionsföretaget EY i uppdrag att utföra, pågår fortfarande. Vi har hela tiden bistått alla utredningar till fullo.

  Uppdatering, 9 mars

  I mitten på februari sövdes schimpansen Selma för en grundlig veterinärundersökning. Blodprovets resultat visar på normala blyvärden, vilket tyder på att hon inte har fått blyförgiftning. Alla tre schimpanserna har ett gott allmäntillstånd och fortsätter att uppvisa normala beteenden.

  Resultatet från blodprovet som togs från schimpansen Selma när hon sövdes 10 februari visar på normala blyvärden, vilket tyder på att hon inte har fått blyförgiftning av det hagel som hon har i kroppen. Hagel som fastnar i kroppen tas inte upp på samma sätt som om man exempelvis andas in eller äter bly. Att plocka ut hagel kan också orsaka större skada på djuret än att låta haglet sitta kvar, beroende på var det sitter. Veterinär gör därför bedömningen att vi i nuläget inte kommer att plocka ut haglet.

  Trots skada på ena ögat och ena armen har Selma ett gott allmäntillstånd och hon använder armen i vardagen och när hon klättrar. Vi fortsätter att ha löpande kontakt med ortoped och ögonspecialist för vidare bedömning. Tillståndet är inte akut och eventuella framtida åtgärder kan därför dröja.

  Schimpanserna Maria-Magdalena och Tjobbe mår bra, de fortsätter att uppvisa normala beteenden och är fysiska i sina hägn. Djurvårdare och veterinär har fortsatt fullt fokus på att ta hand om djuren för att följa deras hälsa och välmående.

  Uppdatering, 15 februari

  Furuviksparken kommer inom kort att inleda rekryteringen av säsongsanställda till sommaren. Inför öppningen i maj kommer parken också att informera om en ny barnföreställning med Pelle Svanslös och en ny berg- och dalbana. Trots att parken nu börjar berätta om sommarens verksamhet är inte livet i parken som vanligt, efter den allvarliga händelsen då fyra schimpanser avlivades i samband med en rymning.

  Furuvik öppnar parken den 13 maj och kommer inför det att inleda en rekryteringskampanj och kommunikation kring nyheterna inför sommaren. Det blir en ny barnföreställning med Pelle Svanslös, en ny berg- och dalbana och konserter på Stora Scen. Men rymningen i december och avlivandet av de fyra schimpanserna är något som både påverkar planerna och kommer beröra parken under en lång tid framöver.

  – Även om vår verksamhet fortsätter är allt inte som vanligt. Både vi själva och många besökare har blivit starkt berörda av den allvarliga händelsen med våra schimpanser och vi har därför justerat innehållet i våra kommunikationsinsatser. På Furuvik kommer det alltid finnas ett före och efter den här händelsen, säger Sandra Wilke, vd för Furuvik.

  Arbetsmiljöverket anser att inga ytterligare tillsynsinsatser krävs från deras sida och polisen har meddelat att de lagt ned förundersökningen om arbetsmiljöbrott mot Furuvik. Fortfarande pågår länsstyrelsens utredning av händelsen ur ett djurskyddsperspektiv, liksom den externa utredning som parken låter revisionsfirman EY genomföra.

  – Det viktigaste just nu är att allt utreds ordentligt och att vi gör allt vi kan för att något liknande aldrig ska kunna hända igen. Vi har redan vidtagit flera åtgärder och de fortsatta utredningarna kan också komma att leda till fler insikter och lärdomar, fortsätter Sandra Wilke.

  Uppdatering, 10 februari

  Schimpanserna Maria-Magdalena och Tjobbe mår under omständigheterna bra och går sedan en lång tid tillbaka inte på medicin. De är fysiskt aktiva i sina hägn och djurvårdarna ser att de uppvisar normala beteenden.

  Veterinär har gjort regelbundna bedömningar av Selmas skador på öga och arm och eftersom det har läkt fint har sövning inte varit aktuellt. Läkprocessen har avtagit på sistone och därför har veterinär varit på plats i parken idag för att söva Selma. Det har gått bra och Selma är nu vaken igen.

  Veterinär konstaterar att Selma är blind på det skadade ögat och att hon har en fraktur som är stabil och under läkning på den skadade armen. Man har röntgat och tagit blodprov samt gjort en närmare undersökning av ögat. Röntgenbilderna skickas till ortoped för vidare specialistbedömning. Blodprov skickas för generell analys där bland annat blodbild, njurvärde, levervärde och sänka ingår samt för analys av blyhalt. Vi kommer fortsatt ha dialog med en ögonspecialist.

  Selma har hagelsplitter kvar i kroppen. Efter att Selma skottskadats gjorde veterinärer tidigt en bedömning kring eventuell risk för blyförgiftning och kunde konstatera att denna är väldigt låg. Hagel som fastnar i kroppen tas inte upp på samma sätt som om man exempelvis andas in eller äter bly. Att plocka ut hagel kan också orsaka större skada på djuret än att låta haglet sitta kvar, beroende på var det sitter.

  Selma har ett gott allmäntillstånd och får fortsatt smärtlindring främst på grund av ögats skador. Hon använder armen i vardagen och när hon klättrar.

  Vi inväntar provsvar och vidare bedömningar och kommer därefter göra en fortsatt plan för Selma.

  Uppdatering, 1 februari

  Öppen gallerdörr bakom schimpansrymningen på Furuvik

  En gallerdörr som lämnats öppen gjorde att schimpanserna kunde ta sig ut från sitt hägn i Furuviksparken i december, vilket i sin tur ledde till att fyra schimpanser avlivades. Det framkommer av den redogörelse som djurparken skickat in till länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Furuvik har nu skärpt rutinerna i schimpanshuset, och arbetet med att utreda händelsen fortsätter.

  Det var en kombination av bristande rutiner och mänskliga misstag som ledde fram till att schimpanserna kunde rymma från sitt hägn i Furuviksparken den 14 december. Först glömde en djurvårdare att stänga och låsa en dörr i samband med arbete i ett tomt schimpanshägn. Därefter missade två djurvårdare att kontrollera den dörren inför att schimpanserna släpptes in i hägnet.

  – I ljuset av det som skett är det tydligt att vår låsrutin i schimpanshägnen har varit bristfällig. Det ledde till en mycket allvarlig situation som hade kunnat bli farlig för människor och till att vi tvingades avliva fyra av våra schimpanser, säger Sandra Wilke, vd för Furuviksparken.

  Furuviksparken beskriver händelseförloppet i en redogörelse som parken nu skickat in till länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. De två myndigheterna granskar schimpansrymningen ur djurskydds- och arbetsmiljöperspektiv.

  Under 2020 och 2021 skedde två olika tillbud kopplade till lås i schimpansernas hägn. Dessa händelser har lett till interna rapporter och att Furuvik har vidtagit åtgärder.

  – Med facit i hand kan vi konstatera att de åtgärder vi genomfört inte har varit tillräckliga. Nu har vi utvecklat låsrutinen i schimpanshuset med en checklista och högre krav på kunskaper om hägnet och djuren. Därutöver kommer vi göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i djurparken. Vi ska göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna hända igen, säger Sandra Wilke.

  Furuviksparken har sedan tidigare gett i uppdrag åt revisionsföretaget EY att genomföra en extern utredning av händelsen. Polisen har också upprättat en anmälan om brott mot djurskyddslagen och en anmälan om arbetsmiljöbrott.

  – Vi välkomnar och bistår de utredningar som genomförs av polisen, länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Vi är ödmjuka inför att det fortsatta arbetet hos såväl myndigheterna som hos EY kan ge nya fakta och insikter om hur vi kan förbättra vårt arbete, säger Sandra Wilke.

  Sammanfattning av händelseförloppet

  • På morgonen onsdagen den 14 december befinner sig Furuviks sju schimpanser i ett av sina tre hägn, medan en djurvårdare och en hantverkare arbetar i de två andra hägnen. Efter avslutat arbete missar djurvårdaren att stänga och låsa en av gallerdörrarna till ett av hägnen.

  • Vid tolvtiden på dagen genomför två djurvårdare låskontroll inför flytt av schimpanserna till de två hägnen. Båda missar dock att kontrollera just den gallerdörr som lämnats öppen.

  • När schimpanserna slussats in i hägnen får en av djurvårdarna en känsla av att de missat något. Hen upptäcker då att gallerdörren är öppen, att en schimpans har tagit sig ut ur hägnet och att ytterligare en schimpans är på väg ut via den öppna gallerdörren.

  • Djurvårdaren försöker mota tillbaka schimpansen som är på väg ut, men lyckas inte. Hen inser att hen inte är säker, ropar till den andra medarbetaren att sätta sig i säkerhet, larmar i komradion och lämnar schimpanshuset för att sätta sig i säkerhet.

  • Cirka fem minuter senare konstaterar djurparkens personal att tre schimpanser tagit sig ut i parken. Utomhus är det cirka 15 minusgrader kallt.

  • Skyttar tillkallas och bildar olika team tillsammans med parkens djurvårdare. Från bilar letar sedan teamen efter djuren inne på djurparkens område.

  • Cirka 45 minuter efter rymningen upptäcks två av schimpanserna vid parkens tivoliområde. De bedöms inte vara på väg tillbaka till schimpanshuset.

  • Efter samråd med flera veterinärer, där sövning utesluts, fattar parkens vd och djurchef gemensamt beslutet att de två schimpanserna måste avlivas.

  • Under eftermiddagen gör tre schimpanser flera försök att ta sig ut i parken via fönster. En av dessa beskjuts med hagelgevär. Skottet tar dock inte dödande, utan schimpansen återvänder in i huset och stannar där. De två andra schimpanserna som försökt ta sig ut via fönster avskräcks dock inte av skottet, utan fortsätter att ta sig ut och in genom fönstren. Riskens bedöms som stor att de ska ta sig ut i parken. Det stundande mörkret skulle försvåra att ta ett säkert skott vid behov och att söka efter en schimpans i en mörk park är en stor säkerhetsrisk för både djuret, som kan frysa ihjäl om det inte hittas, och människor. Beslut fattas om att avliva dem. Av säkerhetsskäl och för att minimera risken att skadeskjuta djuren avlossas skotten när schimpanserna tillfälligt är innanför fönstren.

  • Senare under eftermiddagen och kvällen kan personalen se samtliga kvarvarande schimpanser inne i schimpanshuset, däribland den tredje av de schimpanser som först rymde. Den schimpansen har återvänt på egen hand.

  • Under torsdagen, fredagen och lördag morgon görs olika insatser för att säkra schimpansernas hägn utan att utsätta människor för fara. Så fort det blir möjligt tillförs värme och mat till schimpanserna och de övriga djuren i samma hus.

  • Lördagen den 17 december klockan 9.06 lyckas djurvårdare säkra schimpanserna i deras hägn. Arbetet med att ta hand om de tre kvarvarande schimpanserna och andra djur kan fortsätta i säkra former.

  Exempel på hittills utförda åtgärder

  • Förstärkning av låsrutin där vi infört checklista vid låskontroll. Två djurvårdare ska var för sig markera i en checklista att de kontrollerat respektive lås.

  • Båda djurvårdarna som utför låskontroll ska ha god kunskap om djuren och hägnets utformning. Den ena av djurvårdarna ska i Furuviks egen kompetensgradering, som tidigare, vara på den högsta nivån. Den andra djurvårdaren ska nu minst vara på nivå 3 av 6.

  • Handtag på fönster är borttagna.

  Exempel på planerade åtgärder

  • Översyn av samtliga låsrutiner i djurparken.

  • Ny rutin införs där dörrar i personalutrymmen som gränsar till schimpansernas hägn alltid ska hållas stängda.

  • Galler på fönster i personalutrymmen i schimpanshuset ska sättas upp. Utgångspunkter för beslutet att avliva schimpanserna

  • Schimpanser är klassade som högriskdjur och kan utgöra en stor fara för människors liv och säkerhet.

  • Det fanns personal på flera platser i parken och gäster på Furuvik Havshotell precis utanför parken. Det finns även ett samhälle med privatbostäder i nära anslutning till parken.

  • Sövning av djuren var inte ett säkert alternativ, något som snabbt kunde konstateras av både djurvårdare och veterinär. Det kan ta lång tid, mellan 10 och 20 minuter, för sömnmedlet att verka. Under den tiden utgör schimpansen fortsatt en fara för människor och kan förflytta sig. Det är inte heller säkert att sömnmedlet ger den effekt man önskat. Vi hade inte heller möjlighet att lägga en sövd schimpans i schimpanshägnet, då det var osäkrat.

  • Flera schimpanser var lösa i parken samtidigt.

  • Schimpanshuset var osäkrat vilket innebar en risk för ytterligare rymningar.

  • Den stränga kylan och det stundande mörkret försvårade situationen på flera sätt. Under torsdagen var det cirka 15 minusgrader och solen gick ned cirka klockan 14:40.

  Uppdatering, 18 januari:

  Revisionsfirman EY genomför den externa utredningen av schimpansincidenten

  Vi har gett revisionsfirman EY (Ernst & Young) i uppdrag att genomföra en extern utredning av hela händelsen kring schimpansrymningen. Utredningen ska bringa klarhet i hur rymningen kunde ske, var vi har brustit, om vi hade kunnat agera annorlunda och hur vi säkerställer att något liknande aldrig ska kunna hända igen.

  Den externa utredningen har nu påbörjats och vi kommer att dela med oss av slutsatserna när den är klar. När det är kan vi inte säga i dagsläget, utan det är oerhört viktigt att utredningen görs noggrant och går till botten med hela den här tragiska händelsen.

  Uppdatering, 2 januari kl 14.00:

  Här kommer en sammanfattning av situationen på Furuvik efter nyårshelgen:

  • Veterinär har varit på plats under förmiddagen för att bedöma schimpansernas hälsoläge. Alla tre schimpanserna Maria-Magdalena, Tjobbe och Selmas hälsotillstånd fortsätter att gå åt rätt håll.

  • Maria-Magdalena har slutat hosta och går inte längre på medicin. Selma får fortsatt medicin och det går åt rätt håll både med ögat och armen. Veterinär kan konstatera att hon har börjat öppna det skadade ögat mer än tidigare.

  • Schimpanserna klarade nyårsnatten bra trots mycket smällare och fyrverkerier. Under kvällen var djurvårdare på plats och de hade kameraövervakning dygnet runt. För att avleda schimpanserna från smällare och fyrverkerier var radio i gång och lampor tända under hela natten.

  Djurvårdare och veterinär har fortsatt fullt fokus på att ta hand om djuren för att följa deras hälsa och välmående.

  Uppdatering, 27 december kl 17.45:

  Här kommer en sammanfattning av situationen på Furuvik under julhelgen:

  Alla tre schimpanserna Maria-Magdalena, Tjobbe och Selmas hälsotillstånd fortsätter att gå åt rätt håll och djurvårdarna ser att schimpanserna är mer fysiskt aktiva i sina hägn. Innan helgen minskade veterinärerna medicineringen från tre gånger per dygn, till två gånger per dygn. Tjobbe är i princip helt återställd och går inte längre på någon medicin, Maria-Magdalena och Selma får fortsatt behandling.

  Djurvårdana har miljöberikat schimpanserna där de fått tygbollar med gömda nötter i. Här får schimpanserna leta efter maten samtidigt som de får komma i kontakt med nya material. Detta är ett sätt att stimulera schimpanserna på.

  Djurvårdare och veterinär har fortsatt fullt fokus på att ta hand om djuren för att följa deras hälsa och välmående.

  Uppdatering, 23 december kl 16.00:

  Här kommer en sammanfattning av situationen på Furuvik under fredagen:

  • Alla tre schimpanserna Maria-Magdalena, Tjobbe och Selmas hälsotillstånd fortsätter att gå åt rätt håll. Veterinärerna har minskat medicineringen från tre gånger per dygn, till två gånger per dygn.

   Djurvårdare och veterinär har fortsatt fullt fokus på att ta hand om djuren för att följa deras hälsa och välmående.

  • Det är av yttersta vikt att den externa aktör som vi ger i uppdrag att utreda den här tragiska händelsen är oberoende från Parks and Resorts. Den sedvanliga oberoendekontroll som utfördes gällande kopplingar till Parks and Resorts visade på inget beroende som skulle medföra hinder för KPMG:s granskning. Det har dock framkommit att det finns en koppling till en av våra minoritetsdelägares bolag, där KPMG är revisorer. 

   Vi har därför beslutat att gå vidare och undersöka andra externa aktörer. Det har alltid varit vår ambition att utredningen ska göras av en extern aktör som i dag inte har några kopplingar till Parks and Resorts och vi återkommer om vem som får uppdraget.

  Uppdatering, 22 december kl 16.20:

  Här kommer en sammanfattning av situationen på Furuvik under torsdagen:

  • Alla tre schimpansernas hälsotillstånd går åt rätt håll och vi fortsätter att ge dem den medicin som de behöver.
  • Selma har börjat klättra runt i rep i hägnet och hennes skada på arm och öga fortsätter att läka fint.
  • Vi fortsätter att stimulera schimpanserna och de är nyfikna och visar tecken på att de tycker att det är intressant.
  Uppdatering, 21 december kl 16.00:

  Här kommer en sammanfattning av situationen på Furuvik under onsdagen:

  • Alla tre schimpanser mår bra och vi kan se att Selmas skador fortsätter att läka mycket fint. Svullnaden på ögat har gått ner och idag kan hon röra hela armen.
  • Maria-Magdalena har fortfarande en förkylning men får fortsatt medicin för att motverka luftvägsinfektioner. Tjobbe är i princip helt återställd.
  • Vi har gett revisionsfirman KPMG i uppdrag att genomföra en extern utredning för att få svar på hur rymningen kunde ske, var vi brustit och hur vi kan säkerställa att något liknande aldrig ska kunna hända igen. När utredningen är färdig kommer vi att dela med oss av slutsatserna.
  Uppdatering, 20 december kl 14:20

  Här kommer en sammanfattning av situationen på Furuvik under tisdagen:

  • Alla tre schimpanserna fortsätter att äta och dricka med god aptit. I dag har vi börjat återgå till schimpansernas normala foder som är pellets, grönsaker och sallad.
  • Vi har börjat att stimulera schimpanserna genom lekfulla övningar igen. Schimpanserna svarar bra på övningarna och visar tecken på att de tycker att det är kul.
  • Selma fortsätter att få medicin och hennes skador på armen och ögat läker.

  Maria-Magdalena och Tjobbe får fortsatt antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel för att motverka luftvägsinfektioner.

  Uppdatering, 19 december kl 16:00

  Här kommer en sammanfattning av situationen på Furuvik under måndagen:

  • Schimpanserna visar tecken på att återhämta sig från de förkylningar de fick när de blev nerkylda. Vi ger dem fortsatt antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel för att motverka luftvägsinfektioner. Alla tre schimpanserna äter och dricker med god aptit. De har bland annat fått frukt, grönsaker, kokt ris, juice och te med honung.
  • Schimpansen Selma, som har en skadad arm och en skada vid ena ögat, får fortsatt smärtstillande men har nu börjat röra sin skadade arm och sina fingrar. Vi kan också se att svullnaden på ögat har gått ner något.
  • Under morgonen höll medarbetarna en minnesstund för schimpanserna Linda, Santino, Torsten och Manda. Kropparna flyttas under måndagen till Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala, i enlighet med befintliga rutiner och riktlinjer.

  Djurvårdare och veterinär har fortsatt fullt fokus på att ta hand om djuren för att följa deras hälsa och välmående.

  Uppdatering, 18 december kl 16:00

  I går förmiddag lyckades vi få in schimpanserna i ett helt säkert hägn. Det innebär att det inte längre finns någon risk för att de ska kunna ta sig ut från schimpanshuset.

  I och med det kan nu fullt fokus ligga på att ta hand om schimpanserna, utvärdera deras mående och ge dem all den omvårdnad som de behöver.

  Veterinärernas bedömning är att hälsoläget för alla tre schimpanserna, Maria-Magdalena, Tjobbe och Selma, är under kontroll. De äter, dricker och rör sig runt i hägnet. Dock har de alla varit nedkylda, haft begränsad tillgång till föda under två dygn och har varit med om en oerhört traumatisk upplevelse. Schimpanserna är förkylda och får därför antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel för att undvika luftvägsinfektioner. Selma, som har skador på armen och ena ögat, behandlas också med smärtstillande. Efter att våra veterinärer har kunnat bedöma hennes tillstånd på nära håll kan de konstatera att hennes skador är lindrigare än vad de först befarat. Just nu är vårt fulla fokus att fortsätta ta hand om schimpanserna för att säkerställa deras hälsa och välmående.

  Vi känner alla en enorm sorg inför det som har hänt och sörjer schimpanserna Linda, Torsten, Santino och Manda.

  Det är en otroligt tragisk situation där det är uppenbart att vi brustit i att hålla schimpanserna säkra i sitt hägn och vi förstår att många är ledsna, besvikna och upprörda på oss. Vi förstår också att det finns kritik kring hur vi har agerat och hur man bäst borde ha hanterat situationen när schimpanserna var ute i parken. Vi agerade i enlighet med vår handlingsplan som alltid bedöms utifrån situationen. Vi bedömde att det fanns en risk för att människor kunde komma till skada och då kommer människors säkerhet i första hand. Det är många osäkerhetsfaktorer med att skjuta för att söva. Man måste vara säker på att träffa rätt, det kan ta lång tid för sömnmedlet att verka och det är inte säkert att det ger den effekt man önskat. Det här är risker vi inte är beredda att ta när människors liv och säkerhet står på spel.

  Det finns många frågor som kräver svar, både av oss och av allmänheten. Därför kommer vi att genomföra en grundlig utredning som kommer att göras av en oberoende aktör. Den ska bringa klarhet i hur vi felat och om vi kunde ha agerat på något annat sätt. Vi vill gå till botten med hela den här händelsen.

  Vi kommer självklart att dela med oss av utredningen när den är klar. När det blir kan vi tyvärr inte svara på i dagsläget. Det viktigaste för oss är att den blir grundligt gjord och att allt utreds noggrant.

  Vi jobbar löpande och systematiskt med vårt säkerhetsarbete. Vi har skyddsombud som hela tiden gör riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och djurvälfärdssamordnare och zoolog som tittar på djurens välmående och säkerhet kopplat till djuren.

  Alla djurparker och även vi står under Länsstyrelsens tillsyn. De gör löpande tillsyn i vår park och vi har inga anmärkningar. Däremot har vi haft dispens för att hålla schimpanserna uppdelade i två grupper, då hägnen inte var utformade för att hålla två grupper storleksmässigt. Uppdelningen gjordes när vi introducerade en ny hane till gruppen, med hänsyn till individernas säkerhet. För några veckor sedan lyckades vi dock sammanföra schimpanserna till en samlad grupp.

  Det finns många frågor som kräver svar, något som den oberoende utredningen ska bringa klarhet i. Vi kommer att gå till botten med hela den här händelsen för att se till att något liknande aldrig ska kunna hända igen.

  Vi återkommer om vi har ny information att delge.

  Uppdatering, 17 december kl 10:36

  Vi kan meddela att vi nu har lyckats få in schimpanserna i ett helt säkert hägn. Det innebär att det inte längre finns någon risk för att de ska kunna ta sig ut från schimpanshuset.

  Med anledning av detta går vi nu in i en ny fas av detta arbete. Fullt fokus kommer att ligga på att ta hand om schimpanserna, utvärdera deras mående och ge dem all den omvårdnad som de behöver. Vi kommer särskilt att fokusera på Selmas skador och mående. I och med att vi har säkrat schimpanserna i sitt hägn har vi också kunnat ta oss fram till Manda, och det är med stor sorg som vi nu kan bekräfta att hon är avliden.

  Det som har skett är en stor tragedi och ett stort misslyckande av oss. Vi känner alla en enorm sorg inför det som har hänt och sörjer våra älskade schimpanser Linda, Torsten, Santino och Manda. Nu kommer vi att fortsätta göra allt vi kan för att ta hand om våra djur i parken. Vi kommer noggrant att utreda den här tragiska händelsen. Vi är väldigt angelägna om att gå till botten med hur det här kunde hända och utredningen får visa var vi har brustit eller om vi hade kunnat agera på ett annat sätt.

  Vi hör av oss med mer information när vi har något att delge.

  Uppdatering, 17 december kl 08:58

  Det som har hänt är en tragedi. Vi är oerhört ledsna över hela situationen och det är ett allvarligt misslyckande av oss. Just nu befinner sig tre schimpanser fortfarande inne i schimpanshuset. Det innebär att vårt fokus nu ligger på att locka in dem in i sitt hägn som vi kan stänga och under tiden också säkra alla sätt som de kan ta sig ut ur själva schimpanshuset.

  Natten har varit lugn och vi har kommit vidare i vårt arbete med att säkra schimpanshuset. Vi har nu kommit åt fler områden i huset där våra djurvårdare kan nå schimpanserna på ett säkert sätt. Nu på morgonen kommer våra veterinärer att försöka få en bättre bild av schimpansernas mående. Det är med stor sorg som vi nu också kan bekräfta att den schimpansen som bekräftats avliden i schimpanshuset, men som vi inte kunnat identifiera, är Santino.

  Hittills har fokus legat på att få in schimpanserna i sitt hägn som vi kan stänga. Ute i schimpanshuset bor fler djur, exempelvis bomullshuvudtamariner och reptiler. Vi har nu lyckats säkra deras område så att våra medarbetare kan ta sig in och ta hand om dem och vi inväntar nu en lägesrapport från veterinärerna kring dessa djurs mående. 

  Det är en oerhörd tragedi att vi har hamnat i den här situationen, något som vi ser mycket allvarligt på, och det är ett misslyckande från vårt håll. Det här ska inte kunna hända.

  Vi har ett ständigt pågående säkerhetsarbete och upparbetade rutiner för att skapa en säker miljö för både djur och människor, men här har vi misslyckats. Vi kommer att göra en noggrann utredning av hela den här händelsen för att gå till botten med det som har hänt. Detta är ett stort misslyckande som vi är djupt bedrövade över. 

  Uppdatering, 16 december kl 22:18

  Dagens försök att locka in schimpanserna i hägnet som man kan stänga och säkra har fortfarande inte givit resultat. Djurvårdare och veterinärer har under dagen arbetat från det område som vi kunnat säkra inne i schimpanshuset, där vi har kunnat nå schimpanserna på ett säkert sätt. Vi har kunnat ge schimpanserna mat, vatten, lugnande läkemedel och ställt in värmefläktar. Vi har bedömt hälsotillståndet på alla tre schimpanser som har rört sig i huset och kan tyvärr konstatera att Selma är allvarligt skadad. I nuläget kan vi inte bedöma omfattningen av skadorna, men det vi kan se nu är att hon är skadad på ena ögat och verkar inte kunna röra sin ena arm. Vi försöker ge henne smärtstillande via maten.

  Det är en fortsatt allvarlig situation och vårt arbete med att säkra hägnet fortsätter under natten. Vi har fortsatt beredskap runt huset och djurvårdare och veterinärer finns på plats.

  Uppdatering, 16 december kl 13:03

  Det är med stor sorg som vi nu kan bekräfta att de två schimpanser som i onsdags tog sig ut i parken och som vi var tvungna att avliva är schimpanserna Linda och Torsten.

  Vi kan också bekräfta att de schimpanser som rör sig inne i huset och som vi nu lyckats ge mat är Maria-Magdalena, Tjobbe och Selma. Vi arbetar nu intensivt med att försöka säkerställa deras välmående och jobbar för att säkra schimpanserna i hägnet. Tills dessa att schimpanserna är säkrade i hägnet har vi fortfarande full beredskap och det är fortfarande en pågående allvarlig situation.

  Vi har tyvärr inte kunnat ta oss fram eller bekräfta identiteten på de schimpanser som ligger still i schimpanshuset (där en är bekräftat avliden). Men det innebär att dessa två schimpanser tyvärr är Santino och Manda.

  Det är en oerhörd sorg vi alla känner just nu. De här schimpanserna är väldigt älskade och det som hänt är fruktansvärt. Vi förstår att sorgen och upprördheten är stor hos många just nu och vi är otroligt ledsna för att den här situationen har kunnat uppstå.

  Vi tar fullt ansvar för den här tragiska situationen och vi kommer att genomföra en grundlig utredning för att gå till botten med alla frågor som vi och även allmänheten har.

  Uppdatering, 16 december kl 10:30

  Vi har nu lyckats ta oss in i schimpanshuset och säkrat ett område så att våra djurvårdare och veterinärer kan ta sig in i huset och nå schimpanserna på ett säkert sätt genom ett galler.

  Tidigare under morgonen har vi med drönare kunnat se de tre schimpanserna som tidigare gick runt i huset. Tyvärr kunde vi också se att den schimpans som igår låg ner fortfarande ligger ner. Än så länge kommer vi inte så nära att veterinärerna kan göra en bedömning av skadeläget, men att en schimpans ligger ner så här länge är inte ett gott tecken.

  När vi nu har säkrat ett område i huset, där våra djurvårdare och veterinärer kan vara och nå schimpanserna på ett säkert sätt, har vi äntligen möjlighet att ge dem värme genom värmefläktar, mat och varma drycker samt bedöma deras hälsotillstånd.

  Parallellt med detta jobbar vi också med att säkra schimpanserna i hägnet.

  Uppdatering, 15 december kl 20:15

  Sedan igår eftermiddag har våra kvarvarande fyra schimpanser befunnit sig inuti Schimpanshuset på Furuviksparken, men de är inte säkrade inne i sina hägn. Ett intensivt arbete har pågått sedan dess med att få in dem i deras hägn på ett säkert sätt för att kunna ta om hand om schimpanserna på bästa sätt.
  Vår högsta prioritet är att kunna genomföra denna förflyttning på ett sätt som värnar om schimpansernas hälsa samtidigt som det inte får uppstå fara för mänskligt liv.

  Efter mörkrets inbrott igår blev det uppenbart att det var alldeles för riskfyllt för såväl schimpanserna som för medarbetarna att genomföra en åtgärd under kvällen/natten. I stället började vi arbeta fram en åtgärdsplan för att kunna återföra schimpanserna på ett säkert sätt till sin trygga plats under torsdagen. Under dagen har vi genomfört varsamma observationer av utrymmet de befinner sig i. Veterinärerna kunde observera tre schimpanser som gick runt och en schimpans som låg ner, men där vi tyvärr inte kan bekräfta skadeläget i nuläget.

  Vårt team bestående av både erfarna djurvårdare och veterinärer beslutade sig för att genomföra ett försök att ta sig in i huset på ett säkert sätt. Målet var att försöka avleda djuren genom bland annat ljud och få dem att röra sig till ena sidan av huset, så att våra medarbetare skulle kunna återställa säkerheten i hägnet. Vi är mycket måna om situationen för de schimpanser som är i huset. Samtidigt behöver vi göra alla insatser på ett säkert sätt för våra medarbetare.
  Tyvärr förflyttade sig inte schimpanserna dit vi ville och försöket att ta sig in i huset avbröts.
  Mörkret försvårar just nu vårt arbete och vi har därför tillsammans med våra veterinärer, som löpande gör bedömning av djurskydd och djurvälfärd, fattat beslut om att återuppta arbetet imorgon.
  Vårt beredskapsteam kommer att bevaka schimpanshuset under hela natten och vi återkommer under morgondagen med mer information. Parken bistås nu med extern hjälp av djurvårdare från andra djurparker för att säkerställa att våra kvarvarande djur mår bra och blir omhändertagna under denna svåra period.

  Vi har full förståelse för att många av er är upprörda, ledsna och besvikna på oss. Vi tar fullt ansvar för den uppkomna situationen. Vårt ansvar som djurpark är att upprätthålla säkerheten för både människor och djuren i vår park och något sådant här ska inte få inträffa. Detta är djur vi känner väl, älskar och värnar om, därför är denna situation otroligt smärtsamt. En smärta vi vet att många av er delar.

  Uppdatering, 15 december kl 10:50

  Under gårdagen tog sig fem schimpanser ut från sitt hägn och schimpanshuset. Vi informerade vår personal som kunde sätta sig i säkerhet och vi larmade polis. Av säkerhetsskäl sattes skyttar in i parken och vi satte även schimpanshuset under uppsikt. Schimpanser är starka djur och har en hög riskklassning. Om en schimpans är lös i parken är det fara för människors liv och då är den enda utvägen att skjuta för att avliva djuret. Under dagen fick tyvärr tre schimpanser avlivas av säkerhetsskäl.

  Natten har varit lugn. Vårt beredskapsteam har bevakning av schimpanshuset, där de fyra återstående schimpanserna uppehåller sig. De är i huset, men inte instängda i sitt hägn. Det här innebär att vi ännu inte kan låta personer röra sig fritt ute i parken och vi har fortfarande full beredskap.

  Just nu jobbar vi för att få en överblick över var i huset som schimpanserna befinner sig, för att sedan arbeta för att få in dem i sitt hägn på ett säkert sätt.

  Exakt hur det gick till när schimpanserna tog sig ut vet vi i dagsläget inte, men vi ser väldigt allvarligt på händelsen och vi kommer att göra en fullständig utredning samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen. 

  Vilka individer det är som vi har tvingats avliva väntar vi fortfarande på att få helt bekräftat. Det är viktigt att det blir rätt och vi återkommer så fort vi kan.

  Det här är en oerhört tragisk situation för alla inblandade, både djur och människor. Våra tankar går till alla medarbetare, våra djur och alla som värnar om våra djur. Sorgen är oerhört tung.

  Uppdatering, 15 december kl 08:15

  Det är en sorgens dag på Furuvik.

  Igår var vi tvungna att avliva tre av våra sju schimpanser och det är oerhört smärtsamt för oss alla. Det är individer vi tagit hand om, lärt känna och värnar om. Schimpanser kan upplevas fredliga men de är extremt farliga. De är snabba, mycket starka och generellt orädda. Det kan snabbt eskalera till en livsfarlig situation.

  Därför var vi tyvärr tvungna att ta beslutet att oskadliggöra tre av de schimpanser som hade lämnat sitt hägn. Detta är ingenting vi tar lättsamt på. Säkerheten för människor är alltid vår främsta prioritet. Många av er undrar varför vi inte använde sövningsmedel, en fråga som vi förstår att ni har och som vi gärna vill ta chansen att förklara.

  Sövning är inte ett alternativ när en schimpans tar sig utanför sitt hägn med risk för människors säkerhet. För att skjuta med sövningspil så behöver man vara väldigt nära djuret. Detta kombinerat med att det kan ta upp till 10 minuter innan sövningsmedlet verkar skulle innebära stor fara för människors säkerhet. När en schimpans är lös i parken, behöver man därför tyvärr skjuta för att avliva.

  Just nu befinner sig de resterande fyra schimpanserna inne i schimpanshuset, men är inte instängda i sina hägn. Det här innebär att vi ännu inte kan låta personer röra sig fritt ute i parken och vi har fortfarande full beredskap. Evakuering av våra medarbetare i parken pågår och vårt beredskapsteam kommer att bevaka schimpanshuset under hela natten.

  Vi förstår att detta påverkar många av er och vi är otroligt ledsna för att den här situationen har kunnat uppstå. Vi kommer utreda hur och varför detta har skett och berätta för er så fort vi vet vad som har hänt. Våra tankar går till alla medarbetare, gäster, alla som värnar om våra djur och självklart till djuren som inte längre finns med oss. Sorgen är oerhört tung.

  Läs frågor och svar