Schimpansincidenten på Furuvik

  Det var en kombination av bristande rutiner och mänskliga misstag som ledde fram till att schimpanserna kunde rymma från sitt hägn i Furuviksparken i december förra året.

  En gallerdörr som av misstag lämnats öppen ledde till att schimpanserna tog sig ut från sitt hägn. I ljuset av det som skett är det tydligt att vår låsrutin i schimpanshägnen har varit bristfällig och vi har redan nu skärpt låsningsrutinerna i schimpanshuset. Vi kommer också göra en översyn av samtliga låsrutiner i parken. Vi är ödmjuka inför att fler åtgärder kan komma att behöva vidtas när alla utredningar är färdiga. Säkerheten är det absolut viktigaste för oss och vi ska göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna hända igen.

  Att vi inte kunde hålla schimpanserna säkra i sina hägn är ett misslyckande från vår sida och vi är förkrossade över att vi behövde ta beslutet att avliva fyra schimpanser. Det var en oerhört svår situation där flera försvårande omständigheter spelade in så som kylan, mörkret som satte in tidigt, ett schimpanshägn vi inte hade tillgång till och flera schimpanser lösa i parken. Vi bedömde att det fanns en risk för att människor skulle komma till skada och då kommer människors säkerhet i första hand.

  Vi förstår också att det är många som blivit berörda av den här tragiska händelsen – en händelse som vi tar fullt ansvar för. Vi välkomnar och bistår alla utredningar som görs, där Arbetsmiljöverkets och länsstyrelsens utredningar samt den externa utredningen, som vi gett revisionsföretaget EY i uppdrag att utföra, nu är avslutade. Polisen har sedan tidigare upprättat en anmälan mot Furuvik om brott mot djurskyddslagen, den utredningen pågår fortfarande.

  Frågor och svar

  Här försöker vi svara på några av alla de frågor vi får. Vi uppdaterar texten i takt med att vi har mer information.

  Uppdaterat 5 maj 2023

  Vad var det som hände när schimpanserna rymde på Furuvik?

  En gallerdörr som av misstag lämnats öppen gjorde att schimpanserna kunde ta sig ut från sitt hägn i Furuviksparken i december, vilket i sin tur ledde till att vi blev tvungna att avliva fyra schimpanser.

  Att vi inte kunde hålla schimpanserna säkra i sina hägn är ett misslyckande från vår sida och vi är förkrossade över att vi behövde ta beslutet att avliva fyra schimpanser. Schimpanser klassas som högriskdjur. De är mycket starkare än människor, är snabba och har ett farligt bett. Om en schimpans är lös i parken är det alltså fara för människors liv och säkerhet. Det var en oerhört svår situation där flera försvårande omständigheter spelade in så som kylan, mörkret som satte in tidigt, ett schimpanshägn vi inte hade tillgång till och flera schimpanser lösa i parken samtidigt. Vi bedömde att det fanns en risk för att människor skulle komma till skada och då kommer människors säkerhet i första hand.

  I ljuset av det som skett är det tydligt att vår låsrutin i schimpanshägnen har varit bristfällig. Vi har redan nu skärpt låsningsrutinerna i schimpanshuset och kommer också göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i djurparken.

  Det som har skett är oerhört tragiskt. Att vi inte kunde hålla schimpanserna säkra i sina hägn är ett misslyckande från vår sida. Vi förstår också att det är många som blivit berörda av den här tragiska händelsen. Vi välkomnar och bistår alla utredningar som görs.

  Hur kunde schimpanserna rymma?

  Det var en kombination av bristande rutiner och mänskliga misstag som ledde fram till att schimpanserna kunde rymma från sitt hägn. Först glömde en djurvårdare att stänga och låsa en gallerdörr i samband med städning i ett tomt schimpanshägn. Därefter missade två djurvårdare att kontrollera den gallerdörren inför att schimpanserna släpptes in i hägnet.

  I ljuset av det som skett är det tydligt att vår låsrutin i schimpanshägnen har varit bristfällig och vi har redan nu skärpt låsningsrutinerna i schimpanshuset. Vi kommer också göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i djurparken. Detta är ett misslyckande som vi är djupt bedrövade över och som vi ser mycket allvarligt på.

  Hur har rutinerna sett ut med att låsa i schimpanshuset innan?

  Det har funnits tydliga låsningsrutiner kring schimpanshägnet, där två djurvårdare alltid ska kontrollera samtliga lås innan man flyttar schimpanser från ett hägn till ett annat. Den 14 december missade båda djurvårdarna att kontrollera en gallerdörr, vilket ledde till att schimpanserna kunde ta sig ut.

  Vi har redan nu skärpt och utvecklat låsrutinen i schimpanshuset med en checklista där de två djurvårdarna var för sig ska markera i checklistan att de båda kontrollerat respektive lås. Dessutom har vi infört högre krav på kunskaper om hägnet och djuren. Den ena djurvårdaren ska enligt Furuviks egen kompetensgradering vara på den högsta utbildningsnivån (nivå 6), något som även funnits i den tidigare rutinen. Men vi har nu också infört krav på att den andra djurvårdaren ska ha en utbildningsnivå på minst 3 av 6, vilket betyder att man besitter både god kunskap om djuren och schimpanshuset.

  Därutöver kommer vi göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i parken. Arbetet med att utreda händelsen fortsätter och vi är ödmjuka inför att fler åtgärder kan komma att behöva vidtas när alla utredningar är färdiga. Säkerheten är det absolut viktigaste för oss.

  Har schimpanserna fönster i sina hägn som de kan öppna själva?

  Djurens hägn är säkra och godkända och har inga dörrar eller fönster som de själva kan öppna. När schimpanserna tog sig ut ur sitt hägn och befann sig i husets övriga utrymmen kom de däremot åt fönster som bara personal når annars. Vid tidigare kontroller av länsstyrelsen eller den europeiska djurparksföreningen EAZA har det inte framkommit att detta behöver justeras, men i ljuset av denna händelse kommer vi självklart att vidta åtgärder. Vi har redan nu tagit bort handtag på fönstren samt satt upp galler på fönster i personalutrymmen i schimpanshuset. Vi kommer även införa en ny rutin där dörrar i personalutrymmen som gränsar till schimpansernas hägn alltid ska hållas stängda.

  Varför sköt ni schimpanserna?

  Vi är förkrossade över att vi behövde ta beslutet att skjuta flera av våra schimpanser. Vi bedömde att det fanns en risk för att människor skulle komma till skada och då kommer människors säkerhet alltid i första hand.

  Utgångspunkter för beslutet att avliva schimpanserna där enskilda beslut fattades vid varje tillfälle:

  • Schimpanser är klassade som högriskdjur och kan utgöra en stor fara för människors liv och säkerhet.

  • Det fanns personal på flera platser i parken och gäster på Furuvik Havshotell precis utanför parken. Det finns även ett samhälle med privatbostäder i nära anslutning till parken.

  • Sövning av djuren var inte ett säkert alternativ, något som snabbt kunde konstateras av både djurvårdare och veterinär. Det kan ta lång tid, mellan 10 och 20 minuter, för sömnmedlet att verka. Under den tiden utgör schimpansen fortsatt en fara för människor och kan förflytta sig. Det är inte heller säkert att sömnmedlet ger den effekt man önskat. Vi hade inte heller möjlighet att lägga en sövd schimpans i schimpanshägnet, då det var osäkrat.

  • Flera schimpanser var lösa i parken samtidigt.

  • Schimpanshuset var osäkrat vilket innebar en risk för ytterligare rymningar.

  • Den stränga kylan och det stundande mörkret försvårade situationen på flera sätt. Under torsdagen var det cirka 15 minusgrader och solen gick ned cirka klockan 14:40.

  Vi förstår att det finns olika åsikter om hur vi har agerat och hur vi bäst skulle ha hanterat situationen. Vi välkomnar och bistår alla utredningar som görs.

  Är det verkligen tillåtet att skjuta schimpanser?

  Om man under normala förhållanden behöver avliva ett djur av olika anledningar, finns det särskilda regler i djurskyddslagen för hur detta får gå till, och en planerad avlivning av schimpans ska göras genom sövning. Den svenska djurskyddslagen saknar dock reglering för hur man i händelse av kris får avliva flera högriskdjur som hålls i djurpark, bland annat schimpans. Det här betyder att man måste söka dispens för det om sådana behov uppstår.

  Vi är mycket självkritiska och ser allvarligt på att vi inte haft kännedom om att man behöver dispens. Vi har nu vetskap om att vi behöver ansöka om dispens för att i en nödsituation ha möjlighet till distansavlivning om djur är förrymda, ej möjliga att söva samt utgör en fara för människor. Vi hoppas självklart att den aldrig ska behöva användas. Vi har skärpt och utvecklat låsrutinen i schimpanshuset och vi kommer även göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i parken. Säkerheten kommer alltid vara det viktigaste för oss.

  Varför försökte ni inte söva schimpanserna?

  Det finns flera osäkerhetsfaktorer med att söva. Man måste vara mycket nära schimpansen samt säker på att träffa rätt i schimpansens muskel. Det kan också ta lång tid, mellan 10 och 20 minuter, för sömnmedlet att verka. Under den tiden utgör schimpansen fortsatt en fara för människor. Det är heller inte säkert att sömnmedlet ger den effekt man önskat. Det här är risker vi inte är beredda att ta när människors liv och säkerhet står på spel.

  Då flera schimpanser var lösa i parken samtidigt fanns inte möjlighet att söva och hämta upp en schimpans, då risken för veterinär och djurvårdare hade blivit allt för stor. Vi hade inte heller ett säkert hägn att lägga en sövd schimpans på, då schimpanserna var lösa i schimpanshuset.

  Ytterligare en anledning till att sömnmedel inte skulle ha fungerat i denna situation är att det var väldigt kallt ute. Det finns en stor risk att sömnmedlet hade frusit så fort det togs ut i parken och därmed inte kunnat användas.

  Risken fanns också att schimpansen efter träff skulle kunnat springa i väg och att vi tappar uppsikt. Hade en schimpans somnat någonstans i parken där vi inte hittat den hade den frusit ihjäl då det var –15 grader.

  Varför har det förekommit motstridiga uppgifter om sövning av schimpanserna?

  I en tidig kommentar lämnade vi en felaktig uppgift som baserades på ett missförstånd i en mycket pressad situation. Men vi vill vara tydliga - vid den här situationen, när flera schimpanser var lösa i parken, utgjorde de en fara för människors liv och säkerhet. Då var den enda utvägen tyvärr att skjuta för att avliva.

  Var ni verkligen tvungna att skjuta en treårig schimpans?

  Det är en oerhörd tragedi att vi behövde avliva flera av våra schimpanser, inte minst Torsten som var så ung. Men då flera schimpanser var lösa i parken samtidigt kunde vi inte gå ut i parken för att försöka hämta in Torsten, då risken för veterinär och djurvårdare hade blivit allt för stor.

  På vilket sätt har ni skärpt era rutiner?

  Vi har bland annat skärpt och utvecklat låsrutinen i schimpanshuset med en checklista och högre krav på kunskaper om hägnet och djuren. Därutöver kommer vi göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i parken. Arbetet med att utreda händelsen fortsätter och vi är ödmjuka inför att fler åtgärder kan komma att behöva vidtas när alla utredningar är färdiga. Säkerheten är det absolut viktigaste för oss och vi ska göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna hända igen.

  Exempel på hittills utförda åtgärder:

  • Förstärkning av låsrutin där vi infört checklista vid låskontroll. Två djurvårdare ska var för sig markera i en checklista att de kontrollerat respektive lås.

  • Båda djurvårdarna som utför låskontroll ska ha god kunskap om djuren och hägnets utformning. Den ena av djurvårdarna ska i Furuviks egen kompetensgradering, som tidigare, vara på den högsta nivån. Den andra djurvårdaren ska nu minst vara på nivå 3 av 6, vilket betyder att man besitter både god kunskap om djuren och schimpanshuset.

  • Handtag på fönster är borttagna. Vi har även satt upp galler på fönster i personalutrymmen i schimpanshuset.

  Exempel på planerade åtgärder

  • Översyn av samtliga låsrutiner i djurparken.

  • Ny rutin införs där dörrar i personalutrymmen som gränsar till schimpansernas hägn alltid ska hållas stängda.

  Hur mår schimpanserna?

  Schimpanserna Maria-Magdalena, Selma och Tjobbe mår bra, de fortsätter att uppvisa normala beteenden och är fysiska i sina hägn. Trots skada på ena ögat och ena armen har schimpansen Selma ett gott allmäntillstånd, hon använder armen obehindrat i vardagen och när hon klättrar. Hon går inte längre på medicin.

  Den 10 februari sövdes Selma för en grundlig veterinärundersökning. Blodprovets resultat visar på normala blyvärden, vilket tyder på att hon inte har fått blyförgiftning. Hagel som fastnar i kroppen tas inte upp på samma sätt som om man exempelvis andas in eller äter bly. Att plocka ut hagel kan också orsaka större skada på djuret än att låta haglet sitta kvar, beroende på var det sitter. Veterinär gjorde därför bedömningen att inte plocka ut haglet i nuläget. Vi fortsätter att ha löpande kontakt med ortoped och ögonspecialist för vidare bedömning av Selmas skador. Tillståndet är inte akut och eventuella framtida åtgärder kan därför dröja.

  Djurvårdare och veterinär har fortsatt fullt fokus på att ta hand om djuren för att följa deras hälsa och välmående.

  Hur mår de andra djuren som också har sina hägn i schimpanshuset?

  De småapor som bor i samma hus ¬– bomullshuvudtamariner, gyllenhuvade lejontamariner och dvärgsilkesapor – mår bra. Det gäller också de ormar och leguaner som finns i huset. Under de aktuella dagarna dog tyvärr två spindlar, sex snäckor och ett antal fiskar som också bor i huset. En sköldpadda var också tvungen att avlivas på grund av bitskador från schimpans.

  Hur mår personalen på Furuvik?

  Många av våra medarbetare och framför allt våra djurvårdare umgås dagligen med schimpanserna, har sett dem växa upp och har knutit speciella band till varje individ. Det som har hänt är en stor tragedi och många mår därför väldigt dåligt. Vi fokuserar nu på att ge våra medarbetare allt det stöd som de behöver, där vi bland annat tagit in krisstöd i form av psykologhjälp.

  Är det rimligt att hålla djur i djurparker?

  Djurparker är viktigare än någonsin. Kunskaperna om djur och natur minskar för varje generation och människan är just nu det största hotet mot jordens alla arter på grund av bland annat miljöförstöring, krig och skövling. Moderna djurparker världen över fyller en viktig funktion när vi utbildar våra besökare, möjliggör forskning och bidrar till bevarandet av hotade djurarter.

  Hur arbetar ni med säkerhetsfrågor?

  Vi har ett löpande och systematiskt säkerhetsarbete. Våra djurvälfärdssamordnare och zoologer jobbar dagligen för djurens välmående och säkerhet. Våra skyddsombud gör löpande riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och alla djurparker står dessutom under länsstyrelsens tillsyn.

  Det som har hänt är ett stort misslyckande och ett tecken på att vi har brustit i våra rutiner. Vi har redan nu skärpt rutinerna kring låsningskontrollen i schimpanshuset och kommer även göra en översyn över våra låsrutiner för alla andra djur. Vi är ödmjuka inför att fler åtgärder kan komma att behöva vidtas när utredningarna är färdiga.

  Säkerheten är det absolut viktigaste för oss och vi ska göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna hända igen.

  Polisen utreder om det har begåtts något brott. Hur ser ni på det?

  Polisen har upprättat en anmälan om brott mot djurskyddslagen. Det har även inkommit två anmälningar från privatpersoner; anmälan om framkallande av fara för annan och anmälan om djurplågeri. Vi bistår självklart polisens utredningar på alla sätt vi kan och det är bra att den här händelsen utreds ordentligt. Efter incidenten gjorde vi även själva en anmälan till Arbetsmiljöverket.

  Polisen upprättade även en anmälan om arbetsmiljöbrott, den förundersökningen har polisen lagt ned efter rekommendation från Arbetsmiljöverket.

  Arbetsmiljöverket har avslutat sin utredning – vad kom de fram till?

  Arbetsmiljöverket anser att de åtgärder vi redan satt in och de åtgärdsplaner vi har är bra och ger inte anledning till ytterligare tillsynsinsatser från deras sida. Det känns bra att de anser att de åtgärder vi vidtagit är tillräckliga och visar på att vi har tagit den här händelsen på allra största allvar. Det ger också en trygghet i att vi arbetar på rätt sätt, både här och nu och framöver. Utifrån detta har Polisen lagt ned förundersökningen om arbetsmiljöbrott mot Furuvik.

  Länsstyrelsen är också klar med sin utredning – vad är deras slutsatser?

  Länsstyrelsen, som utreder frågor kopplade till djurhållning och djurskydd, inledde en utredning med anledning av schimpansrymningen på Furuviksparken i december. Deras utredning är nu klar och de sammanfattar följande i sin kontrollrapport:

  • Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att ni uppfyllt ert handlingsansvar som djurhållare i samband med den aktuella händelsen. Ni har även genomfört förändringar i huset där schimpanserna hålls och ändrat era arbetsrutiner kopplat till schimpansernas utrymme på ett sätt som bör vara tillräckligt för att undvika att liknande händelser sker i framtiden.

  • Länsstyrelsen bedömer, utifrån de uppgifter ni lämnat, att kännedom om hur ni behövde agera för att följa djurskyddslagstiftningens krav för avlivning av schimpanser på distans saknades vid tidpunkten för händelsen. Detta har medfört att ni använde en avlivningsmetod som inte är tillåten enligt aktuell lagstiftning. Länsstyrelsen konstaterar i sammanhanget att primater inte ingår bland de djurslag som får avlivas med hjälp av skjutvapen på distans, vilket medför att dispens behöver sökas om sådana behov uppstår. Länsstyrelsen anser dock utifrån den information vi mottagit från er att ni vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att ni följer lagstiftningens krav avseende avlivning om en liknande händelse skulle ske igen.

  • Länsstyrelsens bedömning är att ni uppfyller kraven för att inneha tillstånd för offentlig förevisning. Ärendet kommer att avslutas.

  Vi är tacksamma för att Länsstyrelsen utrett ärendet så noggrant och det känns bra att de anser att vi uppfyller alla krav samt konstaterar att de åtgärder som vi vidtagit för att något liknande inte ska kunna hända igen är tillräckliga. Vi är däremot mycket självkritiska och ser allvarligt på att vi inte haft kännedom om att lagen saknar reglering för distansavlivning av flera högriskdjur som hålls i djurpark, bland annat schimpans. Detta borde vi självklart ha uppmärksammat och sökt dispens för tidigare.

  Vi har nu vetskap om att vi behöver ansöka om dispens för att i en nödsituation ha möjlighet till distansavlivning om djur är förrymda, ej möjliga att söva samt utgör en fara för människor. Vi hoppas självklart att den aldrig ska behöva användas. Vi har skärpt och utvecklat låsrutinen i schimpanshuset och vi kommer även göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i parken. Säkerheten kommer alltid vara det viktigaste för oss.

  Revisionsföretaget EY är klar med den externa utredningen – vad visade den?

  Vi gav revisionsföretaget EY i uppdrag att utreda schimpansrymningen i december för att ta reda på hur händelsen kunde inträffa, om man brustit i några rutiner samt identifiera lämpliga rekommendationer för vårt fortsatta arbete. Utredningen bekräftar att det fanns brister i låsrutinerna vilket ledde till att schimpanserna kunde ta sig ut från sitt hägn. De identifierar även brister i parkens systematiska säkerhetsarbete, så som i kontrollmiljön, riskreducerande åtgärder, riskbedömningar samt uppföljning och tillsyn. Ett flertal av de brister som noteras i utredningen är redan åtgärdade eller inplanerade, efter att bristerna redan noterats genom vår egen utredning och rapportering till Arbetsmiljöverket och länsstyrelsen. Vi planerar också att genomföra samtliga rekommendationer som EY:s utredning föreslår. Säkerheten för medarbetare, gäster och djur är vår främsta prioritet och vi kommer alltid sträva efter att bli bättre. Det finns fortfarande förbättringsåtgärder kvar att göra, vilket den här utredningen visar

  Varför har ni inte tagit emot hjälp som erbjudits av tidigare anställda?

  Vi uppskattar allas engagemang och vilja att bidra. Men vi bedömer att de som jobbar hos oss i dag är de som känner schimpanserna bäst. Vi har också tagit stöd från flera erfarna personer, bland annat experter från Kolmårdens Djurpark.

  Vad gör ni nu?

  Vårt fokus just nu är hälsan och välmåendet hos våra schimpanser Maria-Magdalena, Selma och Tjobbe samt att vår personal får det stöd de behöver, där vi bland annat tagit in krisstöd i form av psykologhjälp. Vi välkomnar och bistår alla utredningar som görs.

  Vad kommer att hända med schimpanserna nu?

  I nuläget ligger allt vårt fokus vid att ta hand om schimpanserna och se till att de mår bra och får lugn och ro. När vi gjort allt vi kan för att de ska bli trygga och må så bra som möjligt får vi ta ställning till schimpansernas framtid. Det är något vi gör i samråd med europeiska djurparksföreningen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

  Kommer ni att öppna parken som vanligt i vår?

  Vi kommer att öppna parken 13 maj. Vi har en verksamhet som behöver fortlöpa även om vi är medvetna om att allt inte är som vanligt. Det kommer alltid finnas ett före och efter den här tragiska händelsen.

  Hade ni kunnat undvika att det här hände?

  Vi är självkritiska och tycker att vi borde gjort mer för att förebygga att denna tragiska händelse skulle kunna ske. Vi har haft två tillbud tidigare då hägnen inte låsts enligt rutin och efter det har vi haft samtal både med enskilda medarbetare och med hela personalgruppen. Vi ansåg då att det var tillräckligt, men sett i ljuset av denna tragiska händelse var det inte det. Det är därför som vi redan nu har förstärkt låsrutinerna. Det går inte att utesluta att vi kommer att göra ytterligare förbättringar i vårt säkerhetsarbete eller våra rutiner när utredningarna är klara.