Frågor & Svar

  Schimpansincidenten på Furuvik

  Det var en kombination av bristande rutiner och mänskliga misstag som ledde fram till att schimpanserna kunde rymma från sitt hägn i Furuviksparken i december förra året.

  En gallerdörr som av misstag lämnats öppen ledde till att schimpanserna tog sig ut från sitt hägn. I ljuset av det som skett är det tydligt att vår låsrutin i schimpanshägnen har varit bristfällig och vi har redan nu skärpt låsningsrutinerna i schimpanshuset. Vi kommer också göra en översyn av samtliga låsrutiner i parken. Vi är ödmjuka inför att fler åtgärder kan komma att behöva vidtas när alla utredningar är färdiga. Säkerheten är det absolut viktigaste för oss och vi ska göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna hända igen.

  Att vi inte kunde hålla schimpanserna säkra i sina hägn är ett misslyckande från vår sida och vi är förkrossade över att vi behövde ta beslutet att avliva fyra schimpanser. Det var en oerhört svår situation där många faktorer spelade in, så som kyla på -15 grader, att vi inte hade tillgång till schimpanshuset och att det blev mörkt fort på dagen. Vi bedömde att det fanns en risk för att människor skulle komma till skada och då kommer människors säkerhet i första hand.

  Vi förstår också att det är många som blivit berörda av den här tragiska händelsen – en händelse som vi tar fullt ansvar för. Vi välkomnar och bistår så väl polisens, arbetsmiljöverkets och länsstyrelsens utredningar, som den externa utredning som revisionsföretaget EY utför.

  Nu har vi skickat in svar på arbetsmiljöverkets och länsstyrelsens frågor kring händelsen som efterfrågats i samband med deras utredningar. I svaren redogör vi för händelseförloppet samt den information som hittills framkommit.

  Frågor och svar

  Här försöker vi svara på några av alla de frågor vi får. Vi uppdaterar texten i takt med att vi har mer information.

  Uppdaterat 1 februari

  Vad var det som hände när schimpanserna rymde på Furuvik?

  En gallerdörr som av misstag lämnats öppen gjorde att schimpanserna kunde ta sig ut från sitt hägn i Furuviksparken i december, vilket i sin tur ledde till att vi blev tvungna att avliva fyra schimpanser.

  Att vi inte kunde hålla schimpanserna säkra i sina hägn är ett misslyckande från vår sida och vi är förkrossade över att vi behövde ta beslutet att avliva fyra schimpanser. Schimpanser klassas som högriskdjur. De är mycket starkare än människor, är snabba och har ett farligt bett. Om en schimpans är lös i parken är det alltså fara för människors liv och säkerhet. Det var en oerhört svår situation där många faktorer spelade in. Bland annat var det cirka 15 minusgrader, vi inte hade tillgång till schimpanshuset och att det blev mörkt tidigt på dagen. Vi bedömde att det fanns en risk för att människor skulle komma till skada och då kommer människors säkerhet i första hand.

  I ljuset av det som skett är det tydligt att vår låsrutin i schimpanshägnen har varit bristfällig. Vi har redan nu skärpt låsningsrutinerna i schimpanshuset och kommer också göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i djurparken.

  Det som har skett är oerhört tragiskt. Att vi inte kunde hålla schimpanserna säkra i sina hägn är ett misslyckande från vår sida. Vi förstår också att det är många som blivit berörda av den här tragiska händelsen. Vi välkomnar och bistår såväl polisens, arbetsmiljöverkets och länsstyrelsens utredningar, som den externa utredning som revisionsföretaget EY utför.

  Vi har nu skickat in svar på de frågor som Arbetsmiljöverket och länsstyrelsen ställt i samband med deras utredningar av händelsen. I svaren redogör vi för händelseförloppet och den information som hittills framkommit.

  Hur kunde schimpanserna rymma?

  Det var en kombination av bristande rutiner och mänskliga misstag som ledde fram till att schimpanserna kunde rymma från sitt hägn. Först glömde en djurvårdare att stänga och låsa en gallerdörr i samband med städning i ett tomt schimpanshägn. Därefter missade två djurvårdare att kontrollera den gallerdörren inför att schimpanserna släpptes in i hägnet.

  I ljuset av det som skett är det tydligt att vår låsrutin i schimpanshägnen har varit bristfällig och vi har redan nu skärpt låsningsrutinerna i schimpanshuset. Vi kommer också göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i djurparken. Detta är ett misslyckande som vi är djupt bedrövade över och som vi ser mycket allvarligt på.

  Hur har rutinerna sett ut med att låsa i schimpanshuset innan?

  Det har funnits tydliga låsningsrutiner kring schimpanshägnet, där två djurvårdare alltid ska kontrollera samtliga lås innan man flyttar schimpanser från ett hägn till ett annat. Den 14 december missade båda djurvårdarna att kontrollera en gallerdörr, vilket ledde till att schimpanserna kunde ta sig ut.

  Vi har redan nu skärpt och utvecklat låsrutinen i schimpanshuset med en checklista där de två djurvårdarna var för sig ska markera i checklistan att de båda kontrollerat respektive lås. Dessutom har vi infört högre krav på kunskaper om hägnet och djuren. Den ena djurvårdaren ska enligt Furuviks egen kompetensgradering vara på den högsta kompetensnivå (nivå 6), något som även funnits i den tidigare rutinen. Men vi har nu också infört krav på att den andra djurvårdaren ska ha en kompetensnivå på minst 3 av 6, vilket betyder att man besitter både god kunskap om djuren och schimpanshuset.

  Därutöver kommer vi göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i parken. Arbetet med att utreda händelsen fortsätter och vi är ödmjuka inför att fler åtgärder kan komma att behöva vidtas när alla utredningar är färdiga. Säkerheten är det absolut viktigaste för oss.

  Har schimpanserna fönster i sina hägn som de kan öppna själva?

  Djurens hägn är säkra och godkända och har inga dörrar eller fönster som de själva kan öppna. När schimpanserna tog sig ut ur sitt hägn och befann sig i husets övriga utrymmen kom de däremot åt fönster som bara personal når annars. Vid tidigare kontroller av länsstyrelsen eller den europeiska djurparksföreningen EAZA har det inte framkommit att detta behöver justeras, men i ljuset av denna händelse kommer vi självklart att vidta åtgärder. Vi har redan nu tagit bort handtag på fönstren. Vi kommer även införa en ny rutin där dörrar i personalutrymmen som gränsar till schimpansernas hägn alltid ska hållas stängda. Galler på fönster i personalutrymmen i schimpanshuset kommer också sättas upp.

  Varför sköt ni schimpanserna?

  Vi är förkrossade över att vi behövde ta beslutet att skjuta flera av våra schimpanser. Vi bedömde att det fanns en risk för att människor skulle komma till skada och då kommer människors säkerhet alltid i första hand.

  Utgångspunkter för beslutet att avliva schimpanserna där enskilda beslut fattades vid varje tillfälle:

  • Schimpanser är klassade som högriskdjur och kan utgöra en stor fara för människors liv och säkerhet.

  • Det fanns personal på flera platser i parken och gäster på Furuvik Havshotell precis utanför parken. Det finns även ett samhälle med privatbostäder i nära anslutning till parken.

  • Sövning av djuren var inte ett säkert alternativ, något som snabbt kunde konstateras av både djurvårdare och veterinär. Det kan ta lång tid, mellan 10 och 20 minuter, för sömnmedlet att verka. Under den tiden utgör schimpansen fortsatt en fara för människor och kan förflytta sig. Det är inte heller säkert att sömnmedlet ger den effekt man önskat. Vi hade inte heller möjlighet att lägga en sövd schimpans i schimpanshägnet, då det var osäkrat.

  • Flera schimpanser var lösa i parken samtidigt.

  • Schimpanshuset var osäkrat vilket innebar en risk för ytterligare rymningar.

  • Den stränga kylan och det stundande mörkret försvårade situationen på flera sätt. Under torsdagen var det cirka 15 minusgrader och solen gick ned cirka klockan 14:40.

  Vi förstår att det finns olika åsikter om hur vi har agerat och hur vi bäst skulle ha hanterat situationen. Vi har lämnat en beskrivning av händelseförloppet till länsstyrelsen och arbetsmiljöverket. Vi har också tillsatt en extern utredning, som kommer att ledas av revisionsföretaget EY, för att bringa klarhet i hur vi har brustit och om vi kunde ha agerat på något annat sätt.

  Är det verkligen tillåtet att skjuta schimpanser?

  Om man under normala förhållanden behöver avliva ett djur med hänsyn till djurskyddsfaktorer finns det särskilda regler i djurskyddslagen för hur detta får gå till. Det här akuta läget bedömdes dock som en nödsituation med risk för att människor skulle komma till skada och då kommer människors säkerhet i första hand.

  Varför försökte ni inte söva schimpanserna?

  Det finns flera osäkerhetsfaktorer med att söva. Man måste vara mycket nära schimpansen samt säker på att träffa rätt i schimpansens muskel. Det kan också ta lång tid, mellan 10 och 20 minuter, för sömnmedlet att verka. Under den tiden utgör schimpansen fortsatt en fara för människor. Det är heller inte säkert att sömnmedlet ger den effekt man önskat. Det här är risker vi inte är beredda att ta när människors liv och säkerhet står på spel.

  Då flera schimpanser var lösa i parken samtidigt fanns inte möjlighet att söva och hämta upp en schimpans, då risken för veterinär och djurvårdare hade blivit allt för stor.

  Ytterligare en anledning till att sömnmedel inte skulle ha fungerat i denna situation är att det var väldigt kallt ute. Det finns en stor risk att sömnmedlet hade frusit så fort det togs ut i parken och därmed inte kunnat användas.

  Vi hade inte heller ett säkert hägn att lägga en sövd schimpans på, då schimpanserna var lösa i schimpanshuset.

  Risken fanns också att schimpansen efter träff skulle kunnat springa i väg och att vi tappar uppsikt. Hade en schimpans somnat någonstans i parken där vi inte hittat den hade den frusit ihjäl då det var –15 grader.

  Varför har det förekommit motstridiga uppgifter om sövning av schimpanserna?

  I en tidig kommentar lämnade vi en felaktig uppgift som baserades på ett missförstånd i en mycket pressad situation. Men vi vill vara tydliga - vid den här situationen, när flera schimpanser var lösa i parken, utgjorde de en fara för människors liv och säkerhet. Då var den enda utvägen tyvärr att skjuta för att avliva.

  Var ni verkligen tvungna att skjuta en treårig schimpans?

  Det är en oerhörd tragedi att vi behövde avliva flera av våra schimpanser, inte minst Torsten som var så ung. Men en ung schimpans kan vara lika stark som en vuxen människa och kan alltså också utgöra en fara för människor.

  Då flera schimpanser var lösa i parken samtidigt fanns inte möjlighet att söva och hämta upp endast en schimpans, då risken för veterinär och djurvårdare hade blivit allt för stor. Vi hade inte heller ett säkert hägn att lägga en sövd schimpans på, då schimpanserna var lösa i schimpanshuset.

  På vilket sätt har ni skärpt era rutiner?

  Vi har bland annat skärpt och utvecklat låsrutinen i schimpanshuset med en checklista och högre krav på kunskaper om hägnet och djuren. Därutöver kommer vi göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i parken. Arbetet med att utreda händelsen fortsätter och vi är ödmjuka inför att fler åtgärder kan komma att behöva vidtas när alla utredningar är färdiga. Säkerheten är det absolut viktigaste för oss och vi ska göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna hända igen.

  Exempel på hittills utförda åtgärder:

  • Förstärkning av låsrutin där vi infört checklista vid låskontroll. Två djurvårdare ska var för sig markera i en checklista att de kontrollerat respektive lås.

  • Båda djurvårdarna som utför låskontroll ska ha god kunskap om djuren och hägnets utformning. Den ena av djurvårdarna ska i Furuviks egen kompetensgradering, som tidigare, vara på den högsta nivån. Den andra djurvårdaren ska nu minst vara på nivå 3 av 6, vilket betyder att man besitter både god kunskap om djuren och schimpanshuset.

  • Handtag på fönster är borttagna.

  Exempel på planerade åtgärder

  • Översyn av samtliga låsrutiner i djurparken.

  • Ny rutin införs där dörrar i personalutrymmen som gränsar till schimpansernas hägn alltid ska hållas stängda.

  • Galler på fönster i personalutrymmen i schimpanshuset ska sättas upp.

  Hur mår schimpanserna?

  Maria-Magdalena, Selma och Tjobbes hälsotillstånd fortsätter att gå åt rätt håll. Maria-Magdalena och Tjobbe får inte längre medicin. Selma får fortfarande behandling för skador orsakade av skott på sitt öga och sin arm. Veterinär kan konstatera att hon har börjat öppna det skadade ögat samt att hon använder armen mer än tidigare. Alla tre schimpanserna är fysiskt aktiva i sina hägn. Djurvårdare och veterinär har fullt fokus på att ta hand om djuren för att följa deras hälsa och välmående.

  Hur mår de andra djuren som också har sina hägn i schimpanshuset?

  De småapor som bor i samma hus ¬– bomullshuvudtamariner, gyllenhuvade lejontamariner och dvärgsilkesapor – mår bra. Det gäller också de ormar och leguaner som finns i huset. Under de aktuella dagarna dog tyvärr två spindlar, sex snäckor och ett antal fiskar som också bor i huset. En sköldpadda var också tvungen att avlivas på grund av bitskador från schimpans.

  Hur mår personalen på Furuvik?

  Många av våra medarbetare och framför allt våra djurvårdare umgås dagligen med schimpanserna, har sett dem växa upp och har knutit speciella band till varje individ. Det som har hänt är en stor tragedi och många mår därför väldigt dåligt. Vi fokuserar nu på att ge våra medarbetare allt det stöd som de behöver, där vi bland annat tagit in krisstöd i form av psykologhjälp.

  Är det rimligt att hålla djur i djurparker?

  Djurparker är viktigare än någonsin. Kunskaperna om djur och natur minskar för varje generation och människan är just nu det största hotet mot jordens alla arter på grund av bland annat miljöförstöring, krig och skövling. Moderna djurparker världen över fyller en viktig funktion när vi utbildar våra besökare, möjliggör forskning och bidrar till bevarandet av hotade djurarter.

  Hur arbetar ni med säkerhetsfrågor?

  Säkerheten är det absolut viktigaste för oss, både för djur, medarbetare och gäster. Vi har ett löpande och systematiskt säkerhetsarbete. Våra djurvälfärdssamordnare och zoologer jobbar dagligen för djurens välmående och säkerhet. Våra skyddsombud gör löpande riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och alla djurparker står dessutom under länsstyrelsens tillsyn.

  Det som har hänt är ett stort misslyckande och ett tecken på att vi har brustit i våra rutiner. Vi har redan nu skärpt rutinerna kring låsningskontrollen i schimpanshuset och kommer även göra en översyn över våra låsrutiner för alla andra djur. Vi är ödmjuka inför att fler åtgärder kan komma att behöva vidtas när utredningarna är färdiga.

  Säkerheten är det absolut viktigaste för oss och vi ska göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna hända igen.

  Polisen utreder om det har begåtts något brott. Hur ser ni på det?

  Polisen har upprättat en anmälan om brott mot djurskyddslagen samt en anmälan om arbetsmiljöbrott. Det har även inkommit två anmälningar från privatpersoner; anmälan om framkallande av fara för annan och anmälan om djurplågeri. Vi bistår självklart polisens utredningar på alla sätt vi kan och det är bra att den här händelsen utreds ordentligt. Efter incidenten gjorde vi även själva en anmälan till Arbetsmiljöverket.

  Varför har ni inte tagit emot hjälp som erbjudits av tidigare anställda?

  Vi uppskattar allas engagemang och vilja att bidra. Men vi bedömer att de som jobbar hos oss i dag är de som känner schimpanserna bäst. Vi har också tagit stöd från flera erfarna personer, bland annat experter från Kolmårdens Djurpark.

  Vad gör ni nu?

  Vårt fokus just nu är hälsan och välmåendet hos våra schimpanser Maria-Magdalena, Selma och Tjobbe samt att vår personal för det stöd de behöver. Vi fokuserar särskilt på Selma, som har skador på ena armen och ena ögat, men där hennes skador visar goda tecken på att läka. Vi bistår så väl polisens, arbetsmiljöverkets och länsstyrelsens utredningar, som den externa utredning som revisionsföretaget EY utför.

  Nu har vi skickat in svar på arbetsmiljöverkets och länsstyrelsens frågor kring händelsen som efterfrågats i samband med deras utredningar. I svaren redogör vi för händelseförloppet samt den information som hittills framkommit.

  När kommer utredningen som EY utför att vara klar?

  Det vet vi inte i dagsläget, men vi kommer självklart att dela med oss av utredningens slutsatser när den är klar. Samtidigt är det oerhört viktigt att utredningen görs noggrant och går till botten med vad som har hänt, hur det har kunnat hända och om vi hade kunnat göra något annorlunda.

  Vad kommer att hända med schimpanserna nu?

  I nuläget ligger allt vårt fokus vid att ta hand om schimpanserna och se till att de mår bra och får lugn och ro. När vi gjort allt vi kan för att de ska bli trygga och må så bra som möjligt får vi ta ställning till schimpansernas framtid. Det är något vi gör i samråd med europeiska djurparksföreningen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

  Kommer ni att öppna parken som vanligt i vår?

  Vi kommer att öppna parken i maj. Vi har en verksamhet som behöver fortlöpa även om vi är medvetna om att allt inte är som vanligt. Det kommer alltid finnas ett före och efter den här tragiska händelsen.

  Hade ni kunnat undvika att det här hände?

  Vi är självkritiska och tycker att vi borde gjort mer för att förebygga att denna tragiska händelse skulle kunna ske. Vi har haft två tillbud tidigare då hägnen inte låsts enligt rutin och efter det har vi haft samtal både med enskilda medarbetare och med hela personalgruppen. Vi ansåg då att det var tillräckligt, men sett i ljuset av denna tragiska händelse var det inte det. Det är därför som vi redan nu har förstärkt låsrutinerna. Det går inte att utesluta att vi kommer att göra ytterligare förbättringar i vårt säkerhetsarbete eller våra rutiner när utredningarna är klara.