Biologisk Mångfald

  Vi lever i en föränderlig värld där vi människor blir allt fler vilket påverkar vår planet och alla dess invånare. Under dagen besöker vi några av Furuviks djur och diskuterar biologisk mångfald, ekosystemtjänster, den negativa trend vi ser idag med hotade och utrotade arter och den viktiga roll djurparker spelar i det bevarandearbete som utförs.
  Bokning

  För bokning, information och prisuppgift, kontakta oss gärna på 010-708 70 00 eller zooskolan@furuvik.se.

  Vi lever i en föränderlig värld där vi människor blir allt fler vilket påverkar vår planet och alla dess invånare. Biologisk mångfald är ett högaktuellt ämne och naturen står tack vare denna för en mängd ekosystemtjänster vi är helt beroende av för att överleva. Det moderna jord – och skogsbruket inverkar kraftigt på denna mångfald och åtgärder krävs för att vända den negativa trend vi ser idag med hotade och utrotade arter som följd. Djurparker spelar en allt viktigare roll i det bevarandearbete som utförs och detta diskuterar vi under dagen. Dagen består av både föreläsning och guidning där vi går igenom viktiga begrepp som berör biologisk mångfald, och undersöker hur det ser ut i världen och i Sverige.

  Vi besöker alltifrån gamla svenska lantraser till lemurer och människoapor som alla står inför olika hot länkade till vårt leverne. Genom att göra medvetna val kan vi alla hjälpas åt att bidra till en hållbar utveckling och uppnå de globala målen. Tillsammans diskuterar vi problemen och hur vi kan arbeta för att skydda och bevara den livsviktiga biologiska mångfalden.

  Koppling till läroplanen

  Bevarandebiologi - Kurskod: BIGBEA0

  • Olika växt- och djurarter, utrotningshotade växt- och djurarter samt systematik.
  • Biotopkrav, utbredning och hemområden för utrotningshotade djurarter.
  • Naturbrukets påverkan på utrotningshotade arter och biologisk mångfald.
  • Metoder för att bevara utrotningshotade arter.
  • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.
  • Naturbetesmarker och biologisk mångfald.
  • Biotoprestaureringar
  • Bevarandefrågor i samband med skogsskötsel och rödlistade arter.
  • Lagar och andra bestämmelser som begränsar handel med utrotningshotade arter.
  • Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter.

  Biologi 1 - Kurskod: BIOBIO01

  • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
  • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

  Naturkunskap 1b – Kurskod NAKNAK01b

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

  Naturbruk - Kurskod: NAUNAU0

  • Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart naturbruk.
  • Naturbrukets användning av naturresurser samt naturbruket som resurs för en hållbar utveckling.
  Fakta om programmet
  • Pris

   235 kr per elev (1 vuxen/20 elever gratis)
  • Programmets längd

   3 timmar
  • Max antal

   30 personer
  • Minsta gruppris

   3252 kr

  Nyhet: Digitala utbildningar!

  Nu kan vi äntligen erbjuda digitala utbildningar för gymnasieklasser – året runt!