Let it Grow

  Let it Grow

  Let it Grow är en bevarandekampanj som har som mål att öka kunskapen om biologisk mångfald och belysa allt positivt vi får i utbyte av att erbjuda vilda djur och växter livsrum i städer och på landsbygden. Furuviksparken deltar i bevarandekampanjen för att öka medvetenheten om biologisk mångfald och hoten mot den.

  Vad är Let it Grow?

  Let it Grow drivs gemensamt av tre stora organisationer: the Botanic Gardens Conservation International (BGCI), the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) och the European network of science centres and museums (Ecsite).

  Kampanjens mål är att öka kunskapen om biologisk mångfald och belysa allt positivt vi får i utbyte mot att erbjuda vilda djur och växter livsrum i så väl städer som på landsbygden.

  Organisationerna BGCI, EAZA och Ecsite innefattar botaniska trädgårdar, museum, djurparker och forskningscenter som tillsammans årligen besöks av flera hundra miljoner gäster. Detta ger en unik möjlighet att utbilda människor i hela Europa om hållbart leverne, hur inhemska arter kan bevaras och hur påverkan av invasiva arter kan minskas.

  Let It Grow är tänkt att verka utifrån följande tre områden:

  Medvetenhet Öka människors kunskap om vad biologisk mångfald är och hur ekosystem kan hållas sunda genom att bevara alla arter.

  Delaktighet Hjälpa människor att skapa miljöer på balkonger, i trädgårdar och allmänna parker där inhemska arter kan återhämta sig och trivas samt uppmana människor att uppleva och själva inventera biologisk mångfald.

  Påverkan Visa politiker vilken stor inverkan Let It Grow har och värdet av att använda rörelsen som en partner för att nå politiska miljömål och strategier.

  Vill du veta mer om kampanjen beök Let it Grows hemsida.

  Varför deltar Furuvik i kampanjen?

  Utbildning, forskning och bevarande är huvudområdena djurparker arbetar med och genom deltagandet i Let it Grow vill Furuviksparken bidra till en ökad medvetenhet om biologisk mångfald och varför den är så viktig att bevara.

  Mycket går att göra på egen hand och genom ökad kunskap vill vi uppmuntra våra gäster att bjuda in och ge utrymme åt inhemska arter. Detta kan göras i blomlådor på balkonger, i trädgårdar och parker genom att plantera växter som många insekter lockas till. Det går också att bygga insektshotell och holkar för fladdermöss och fåglar för att erbjuda bra livsmiljöer åt fler arter.

  Vad är biologisk mångfald?

  Biologisk mångfald hänvisar till den mångfald av liv som finns på jorden i alla dess former. Det är variationen som finns mellan och inom de miljoner av arter av växter, djur, svampar, alger och mikroorganismer som existerar.

  Det finns landskap som varierar från djupa oceaner till höga berg och nästan överallt finns det arter som har anpassat sig för ett liv där. Alla dessa arter samverkar i vad som kallas olika ekosystem där varje art har en viktig roll för att ekosystemet ska fungera.

  Tack vare sunda ekosystem får vi människor en mängd olika ekosystemtjänster vilka vi är helt beroende av för att överleva. Exempel är hur bin och humlor pollinerar grödorna på våra fält, hur träd renar luft, och hur vi får tillgång till rent vatten via sjöar och vattendrag.

  Hot mot den biologiska mångfalden

  Dagens samhälle utvecklas i snabb takt vilket utsätter många arter för stora påfrestningar. Livsmiljöer förstörs av människans utbredning och ett allt mer intensivt jordbruk, skogsbruk och fiske.

  Invasiva arter som kommer in från andra länder kan också hota de lokala arterna av djur och växter. En följd är att många arter får svårt att överleva och i värsta fall utrotas de helt.

  Många vet att regnskogsskövling är ett problem men bara i Sverige klassas flera tusen arter som hotade! Vilken roll en art spelar i ett ekosystem är svårt att helt sia om innan den är borta men när så sker kan det få katastrofala konsekvenser.

  Vad kan jag själv göra?

  Du kan enkelt hjälpa den biologiska mångfalden genom att till exempel bygga ett insektshotell eller en fladdermusholk hemma. Håll utkik när du går runt i Furuviksparken, då kan du få se exempel på just dessa.

  Bygg ditt eget insektshotell

  Hela 90 procent av de blomväxter som finns pollineras av insekter som bin, humlor, fjärilar och skalbaggar. Pollinering är ett system av sexuell befruktning då blommor har hanliga och honliga delar där det är de hanliga delarna, ståndarna, som producerar pollen. Den honliga delen på blomman kallas för pistill och för att det ska kunna bildas frön måste det landa pollenkorn på pistillen. Tack vare insekter så sprids pollen mellan växter så att nya frön kan bildas.

  Idag hotas pollinerande insekter av att vi människor har förändrat deras naturliga livsmiljöer vilket har lett till att det inte finns så många bra livsmiljöer kvar för dessa viktiga djur. Insekterna är beroende av blommor och deras pollen för att överleva och likaså är blommorna beroende av insekterna för att kunna bli befruktade. Du kan själv hjälpa insekterna genom att bygga ett hotell åt dem där dem kan hitta en boplats och söka skydd!

  Här i Furuviksparken har vi byggt ett stort insektshotell av enkel modell som går att återskapa hemma. Det går också att bygga eller köpa mindre varianter att placera ut i din trädgård eller skog för att hjälpa insekterna. För att locka till sig olika typer av hotellgäster delas hotellet in i olika rum som kan fyllas med exempelvis bamburör, träpinnar med förborrade hål, kottar och tegelstenar. Då insekterna även använder hotellet som skydd för kyla kan du sätta upp det från tidig vår till sen höst.

  Insekterna uppskattar morgonsol så placera helst ditt hotell i ett skyddat läge i östlig riktning. Bäst trivs insekterna om hotellet är placerat 1-1,5 meter från marken och det ska helst finnas vatten i närheten. Blommande växter och träd attraherar pollinerande insekter så gör gärna som oss här i Furuvik och plantera växter som insekterna uppskattar. Exempel på detta är syrén, bärbuskar, rosor, fruktträd, lavendel, kryddtimjan, fjärilsbuske och röd rudbeckia.

  furuviks-insektshotell

  Bygg en fladdermusholk

  I Sverige finns det 19 arter av fladdermöss och tyvärr är vissa av dessa arter hotade. Brist på ihåliga träd och en starkare konkurrens om bohål med fåglar har dessutom lett till att fladdermössen fått bostadsbrist! Fladdermöss bor i bland annat ihåliga träd, på vindar och i grottor och det moderna skogsbruket har lett till att många ihåliga träd tyvärr har tagits bort. Bon används av fladdermöss för att kunna vila på dagen samt för att gå i dvala i på vintern. Fladdermöss utför en viktig ekosystemtjänst då de äter stora mängder mygg, nattfjärilar och skalbaggar vilket är insekter som kan utgöra problem i bland annat skog och odlingar av bär och frukt. En fladdermus kan äta upp till 3000 myggor per natt och du kan uppmuntra fladdermössen att jaga på speciella områden genom att sätta upp holkar just där det finns ett behov av det. Fladdermusen är det enda däggdjuret som kan flyga och tyvärr är vissa av dessa arter idag starkt hotade.

  Våra fladdermöss behöver hjälp med platser att bo på och att bygga en holk till dem är ett mycket bra sätt, vilket också minskar risken att vi får dem i våra egna hus. Behåll gärna gamla ihåliga träd som kan finnas i din omgivning samtidigt som du sätter upp holkar. Det är bra att sätta upp två holkar eller fler på samma plats för att ge fladdermössen fler möjligheter att bosätta sig ifall de blir störda av andra djur eller om holken invaderas av insekter. Placera din holk i söderläge och helst 3-4 meter över marken, gärna skyddad mot stark sol och hård vind. Det är bra att använda obehandlat och ohyvlat virke så att fladdermössen får bra fäste inne i holken. Det är en viktig och även en mycket tacksam insats att sätta upp holkar för att ge bostäder till våra fladdermöss.

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. 🍪 Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.