Bevarande

  Bevarande av hotade arter är idag en gemensam uppgift för världens djurparker då vi under de senaste 40 åren har förlorat mer än hälften av vårt vilda djur- och växtliv på jorden.

  De främsta orsakerna till den här utvecklingen är att naturliga livsmiljöer förstörs, överexploatering, klimatförändringar, tjuvjakt samt olaglig handel med djur och växter. Det som binder dessa saker samman och skapar problemen är vi människor. Därför är det också vår uppgift att tillsammans finna en lösning.

  Djurparkernas arbete har förändrats

  För 100 år sedan var det främsta syftet med djurparker att visa upp exotiska djur som fascinerande oss människor, men mycket har förändrats sedan dess. Idag spelar djurparkerna en allt större roll i bevarandet av hotade arter. Detta sker via bevarandearbete, undervisning och forskning. Genom att visa och berätta om våra djur ökar kunskapen och förståelsen kring deras unika egenskaper och den viktiga roll de spelar i sina naturliga miljöer.

  Furuvik samarbetar med svenska och internationella djurparksföreningar

  I Sverige samarbetar Furuvik med många andra djurparker via SDF, den Svenska Djurparksföreningen. Furuvik är också medlem i världens största djurparksorganisation, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), vars nästan 400 medlemsparker varje år gästas av 125 miljoner gäster.

  EAZA driver 400 bevarandeprojekt

  EAZA samordnar de bevarandeprogram för hotade arter som medlemmarna ska stödja och delta i. Dessa program kallas för ESB (European Studbook) och EEP (European Endangered species Programme). Det finns cirka 200 program av vardera för alltifrån insekter till däggdjur.

  ESB-programmen sköts av stamboksförare medan EEP-programmen styrs av artkoordinatorer. Dessa personer ansvarar för att ge rekommendationer åt djurparkerna var djuren i de olika programmen skall bo för att få så genetiskt passande partners som möjligt.

  Djuren kan flytta mellan djurparker

  Bevarandeprogrammen gör att djurparkerna tillsammans kan förvalta hotade arter som om de vore stora och naturliga populationer. Djuren tillhör bevarandeprogrammen och inte enskilda djurparker, vilket gör att EAZA-parkerna vid behov kan byta djur med varandra istället för att köpa och sälja dem.

  Detta ger styrka åt vårt viktiga bevarandearbete och minskar risken för illegal handel med hotade djur. Furuvik deltar självklart aktivt i ett flertal av dessa bevarandeprogram och EAZA:s viktiga arbete.

  Återintroduktion av djuren i det vilda

  Kommer djuren att släppas ut i det vilda igen?

  Detta är en vanlig fråga djurparker får och är en komplex fråga då problematiken med att många arter hotas i sin naturliga miljö fortfarande kvarstår. Bevarandeprogrammen vi har i djurparkerna ska ses som levande genbanker där vi bevarar djuren för en framtid som med ökande kunskaper förhoppningsvis ser mycket ljusare ut.

  Redan idag återintroduceras faktiskt djur av många olika arter från djurparkernas bevarandeprogram. EAZA-parkerna stödjer även många bevarandeprojekt i fält och den senaste statistiken från 2014-2016 visar att EAZA-parkerna under den perioden skänkte över 250 miljoner kronor till sådana projekt!

  Våra bevarandeprojekt

  När det gäller bevarande så jobbar Furuvik både med att bevara hotade populationer i parken, men stödjer också bevarandeprojekt i det vilda.